Hong Kong: A Decisive Moment
 (Xianggang de jiaolv). Hong Kong: CulturePlus, 2018.The Visionary Hong Kong (Wo Yao de Xianggang). Beijing: Zhejiang University Press, 2014. 
(simplified Chinese version)
Hong Kong in New Faces: For Better or for Worse (Menkanshang de Xianggang). Bristol, UK: TalkTone New Media, 2008.

[WorldCat]
[Google Books]
City Between Perspectives (Chengshi de zhangwang). Beijing: China Citic Press, 2017.
Our Hong Kong (Women de Xianggang). Hong Kong: CulturePlus, 2014.
(traditional Chinese version)
Hong Kong, from a Chinese Perspective (Huanjun Mingzhu, Xianggang Suotan). Chengdu, China: Sichuan University Press, 2008.

[Library of Congress]
[WorldCat]
[Google Books]


The Adventure of An Academic Life (Xuewen de maoxian). Beijing: China Citic Press, 2017.The Visionary Hong Kong (Wo Yao de Xianggang). Hong Kong: CulturePlus, 2012.
(traditional Chinese version)

[Hong Kong Academic Library]
Comments