Our Hong Kong
(Women de Xianggang). Hong Kong: CulturePlus, 2014.
(traditional Chinese version)
The Visionary Hong Kong (Wo Yao de Xianggang). Beijing: Zhejiang University Press, 2013.
(simplified Chinese version)


The Visionary Hong Kong
(Wo Yao de Xianggang). Hong Kong: CulturePlus, 2012.
(traditional Chinese version)

[Hong Kong Academic Library]


Hong Kong, from a Chinese Perspective (Huanjun Mingzhu, Xianggang Suotan). Chengdu, China: Sichuan University Press, 2008.

[Library of Congress]
[WorldCat]
[Google Books]


Hong Kong in New Faces: For Better or for Worse (Menkanshang de Xianggang). Bristol, UK: TalkTone New Media, 2008.

[WorldCat]
[Google Books]
Comments