Books

Thinking Like a Sociologist (Xiang shehuixuejia yiyang sikao). Shanghai: Shanghai Sanlian Bookstore, 2020.

Hong Kong: A Decisive Moment (Xianggang de jiaolv). Hong Kong: CulturePlus, 2018.

City Between Perspectives (Chengshi de zhangwang). Beijing: China Citic Press, 2017.

The Adventure of An Academic Life (Xuewen de maoxian). Beijing: China Citic Press, 2017.

Our Hong Kong (Women de Xianggang). Hong Kong: CulturePlus, 2014.

The Visionary Hong Kong (Wo Yao de Xianggang). Beijing: Zhejiang University Press, 2014.

(simplified Chinese version)

The Visionary Hong Kong (Wo Yao de Xianggang). Hong Kong: CulturePlus, 2012.

(traditional Chinese version)

Hong Kong in New Faces: For Better or for Worse (Menkanshang de Xianggang). Bristol, UK: TalkTone New Media, 2008.

Hong Kong, from a Chinese Perspective (Huanjun Mingzhu, Xianggang Suotan). Chengdu: Sichuan University Press, 2008.